istanbul escort,istanbul escort,istanbul escort,sirinevler escort,beylikduzu escort,tesetturlu escort,tesetturlu escort,istanbul escort bayan,
موسسه حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران - کارکردهای اقتصادی ثبت املاک در پرتو آموزه کارایی اقتصادی
TehranUniversityLogo
English        
 |  دوشنبه 2 بهمن 1396  |  بازدیدکنندگان امروز : 4  |  بازدیدکنندگان کل : 11763
کارکردهای اقتصادی ثبت املاک در پرتو آموزه کارایی اقتصادی

نسرین طباطبائی حصاری، «کارکردهای اقتصادی ثبت املاک در پرتو آموزه کارایی اقتصادی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 72، زمستان 1394.

 

چکیده

وجود «نظام حقوقی کارآمد» مقدمه رشد و توسعه اقتصادی در همه زمینه هاست. این امر در حوزه املاک که بعد از نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر جامعه می باشد، نمود بیشتری دارد. توجه به این نکته که «ثبت رسمی املاک» نظام حقوقی اداره کننده و حمایت کننده املاک در دنیا می باشد، ضرورت شناسایی «کارکرد اقتصادی مورد انتظار از ثبت املاک» و «مبانی اقتصادی تامین کننده این کارکردها» و لحاظ آنها توسط مقنن در وضع یا اصلاح مقررات این حوزه را مطرح می کند تا نظام ثبتی بتواند به عنوان فاکتوری موثر در توسعه اقتصادی عمل کند. بررسی «ثبت رسمی املاک» در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد طراحی نظام ثبتی مبتنی بر تئوری «کارایی اقتصادی» دو کارکرد اساسی «تبدیل دارایی نهفته در املاک به سرمایه» و ایجاد «بازار غیر شخصی املاک (بازر مبتنی بر دارایی)» را در اقتصاد به دنبال دارد. دو کارکردی که در سیاست های تقنینی حوزه ثبت املاک  و طراحی سیستم ثبتی در جهت ورود املاک به چرخه اقتصادی باید لحاظ گردند.

واژگان کلیدی:  بازار  غیر شخصی یا مبتنی بر دارایی املاک،  تولید سرمایه از املاک، حقوق ثبت، کارایی اقتصادی.

 


Copyright 2012-2018 complaw.ut.ac.ir. All Rights Reserved. Design By Parnian Team